Sofia Ödman, ”Frukta inte, jag har förlossat dig”: Antropologin i Primkörens sångtexter i jämförelse med en roseniansk-luthersk antropologi, kandidatuppsats i teologi 15hp, Johannelunds teologiska högskola, Uppsala 2024.

Under våren 2024 skrev jag en kandidatuppsats i teologi vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala. I mitt arbete med barn, bibel och pedagogik vill jag hela tiden fördjupa mig och bli bättre på det jag håller på med. Teologistudier är ett sätt att göra det och nu har jag en kandidatexamen i teologi vid sidan om min kandidatexamen i utbildningsvetenskap. Båda har hjälpt och hjälper mig mycket i att dela Jesus med barn och unga.

Att skriva uppsats är att få göra en liten djupdykning i ett ämne. På många sätt skriver man för sig själv, men ibland kan det man undersöker också vara intressant för andra. Jag valde att studera människosynen i sångtexter från Primkörens inspelningar från 1970-2018. Primkören är en körverksamhet inom ELM (Evangelisk Luthersk mission). Det har varit lärorikt och spännande. Inte minst har jag fått läsa på mer om Martin Luther och C.O. Rosenius. Den analys jag gör och det resultat jag kommer fram till kanske säger någonting om människosynen i texterna, men det säger absolut inte allt och ibland har jag nog fel i min analys. Så när jag nu delar min uppsats med alla som vill läsa ska ni läsa nyfiket och kritiskt. Var medvetna om att detta är en liten undersökning av en liten student som haft lite för lite tid på sig att får ihop alla trådar.

Ni är många som hjälpt och uppmuntrat mig längs vägen och det är jag mycket tacksam för!

Uppsatsen finns att läsa här.

En kort sammanfattning av uppsatsen

Syftet med uppsatsen är att undersöka antropologin i sångtexterna som finns på Primkörens inspelningar från körverksamhetens start 1967 fram till idag, samt hur antropologin i texterna ser ut i jämförelse med en roseniansk-luthersk antropologi. Det finns nio inspelningar gjorda mellan 1970–2018. Antropologin i texterna undersöks utifrån aspekterna ursprung och mål, syndafall och konsekvenser, upprättelse och helgelse samt barnsyn. Analysen tar även upp eventuella förändringar över tid i texternas antropologi. Frågeställningar som ska besvaras är:

1. Vilken eller vilka antropologier, utifrån aspekterna ursprung och mål, fall och konsekvenser, upprättelse och helgelse samt barnsyn, framkommer i sångtexterna från Primkörens inspelningar från 1970–2018?

2. Hur ser antropologin i sångtexterna ut i jämförelse med en roseniansk-luthersk antropologi?

Slutsatsen av undersökningen är att sångerna överlag är trogna mot en roseniusansk-luthersk antropologi, även om en del skillnader finns i enskilda sånger. Ett av albumen skiljer sig mer från en roseniansk-luthersk antropologi än de övriga. Antropologin i sångerna har förändrats något genom åren, men inte så mycket som kunde ha förväntats.